HELLO (ENG)
CZEŚĆ (PL)

Hello!

Here’s Monika with a strange German-sounding name, but with Polish roots. A constant stream of thoughts is my speciality.

I am an interdisciplinary artist working mainly with photography, embroidery and art film. Beginning with my sociology education, I have developed a diverse interest in people and especially their behaviour.

I am a careful observer, collecting everyday moments as a source of inspiration, trying to transform overflowing thoughts into various artistic expressions. My work focuses on themes related to the body, trauma and memory, with a tendency to create a series of works based on real events transformed into abstract images. I believe that some memories are so strong that they imprint themselves in our body and become like an invisible tattoo that itches from time to time. The moment we look at a piece of art can be like a wake-up call for these imprints, we can feel connected and know exactly why or on the contrary, we just feel it stroking or scratching our skin. I am particularly interested in the unconscious actions that can lead us through self-reflection. I challenge the fear of delving into the unknown to create invisible intersections with the viewers.

In addition to my solo work, I collaborate with my husband (BBB Johannes Deimling) since 2015 by creating visual site-specific art films. We are both dedicated observers and thinkers, seeing the world in its kaleidoscopic absurdity and beauty.

As you may see, I don’t like to be bound by one form of expression, because the stream of thoughts cannot be tamed in this way.

I hope to tickle you right in the heart.

Cześć!

Oto Monika o dziwnie niemiecko brzmiącym imieniu, ale z polskimi korzeniami. Ciągły strumień myśli to moja specjalność.

Jestem interdyscyplinarną artystką pracującą głównie z fotografią, haftem i filmem artystycznym. Począwszy od mojego wykształcenia socjologicznego, rozwinęłam szerokie zainteresowanie ludźmi, a zwłaszcza ich zachowaniem.

Jestem uważną obserwatorką i kolekcjonuję zwykłe codzienne momenty jako źródło inspiracji, starając się przekształcić nadmiar myśli w różne artystyczne formy wyrazu. Moje prace koncentrują się na tematach związanych z ciałem, traumą i pamięcią, z tendencją do tworzenia serii prac opartych na prawdziwych wydarzeniach, choć przekształconych w abstrakcyjne obrazy. Wierzę, że niektóre wspomnienia są tak intensywne, że odciskają swój ślad w naszym ciele i stają się jak niewidzialny tatuaż, który od czasu do czasu nas piecze. Moment, w którym patrzymy na dzieło sztuki, może być jak pobudka dla tych śladów. Możemy wtedy odczuwać więź i dokładnie wiedzieć dlaczego, lub wręcz przeciwnie, po prostu czujemy, jak głaszczą lub drapią naszą skórę. Jestem szczególnie zainteresowana nieświadomymi działaniami, które mogą prowadzić nas do autorefleksji. Rzucam wyzwanie lękowi przed zagłębianiem się w nieznane, aby stworzyć niewidzialne punkty styku z widzami.

Oprócz mojej twórczości solowej, od 2015 roku współpracuję z moim mężem (BBB Johannesem Deimlingem), tworząc wizualne filmy artystyczne site-specific. Oboje jesteśmy zaangażowanymi obserwatorami i myślicielami, widzącymi świat w jego kalejdoskopowej absurdalności i pięknie.

Jak widać, nie lubię zamykać się na jedną formę ekspresji, bo potoku myśli nie da się w ten sposób ujarzmić.

Mam nadzieję, że ukłuję Cię przyjemnie w samo serducho.